گزارش های صلح وسازش

در شعبه 852 مجتمع شماره 18 شورای حل اختلاف تهران صورت گرفت؛

سازش 8 فقره پرونده در یک روز کاری

٠٢ اسفند ١٣٩٥
سازش 8 فقره پرونده در یک روز کاری

8 فقره پرونده در شعبه 852 مجتمع شماره 18 شورای حل اختلاف تهران پس از برقراری صلح و سازش مختومه شد.

88  فقره پرونده در شعبه شماره 852 مجتمع شماره 18 شورای حل اختلاف تهران به همت همکاران این شعبات با اصلاح ذات البین مختومه شد .

نظر خود را ثبت کنید

comment