رویدادی های صبری

رئیس دادگستری دزفول خبر داد؛

صلح و سازش 3 پرونده مهم ملکی و مالی

٢١ ارديبهشت ١٣٩٨
صلح و سازش 3 پرونده مهم ملکی و مالی

رئیس دادگستری دزفول گفت: اعضاء شعبه 13 شورای حل اختلاف این شهرستان توانستند 3 پرونده مهم ملکی و مالی به ارزش بیش از 17 میلیارد تومان را رسیدگی و آنها را با صلح و سازش مختومه کنند.

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، "محمدیار ممبینی" از صلح و سازش 3 پرونده مهم ملکی و مالی به ارزش 17 میلیارد تومان با سعی و تلاش اعضاء شعبه 13شورای حل اختلاف این شهرستان خبر داد و گفت: با ارجاع 3 پرونده مهم اختلاف ملکی و مالی جهت حل و فصل به این شعبه، اعضاء شعبه 13 شورای حل اختلاف دزفول با تلاش و کوشش خود توانستند پرونده اختلاف بر سر ملک تجاری واقع در مرکز شهر و به ارزش 16میلیارد تومان بین مؤجر و مستأجر پیش آمده بود را پس از 8 سال کشمکش بین طرفین و تخلیه ملک و تحویل آن به مالک را با صلح و سازش مختومه کنند.

وی افزود: در پرونده ملک تجاری دیگری به ارزش یک میلیارد تومان و اختلاف پیش آمده بین صاحب ملک و مستأجر، اعضاء این شعبه با برگزاری جلسه ی بین طرفین، مستأجر ملک مذکوررا تخلیه و به مالک بازگرداند و با اعلام رضایت از همدیگر این پرونده منتهی به صلح و سازش گردید.

رئیس دادگستری دزفول در ادامه بیان داشت: یک پرونده مالی مربوط به طلب یک نفر به ارزش16 میلیون تومان که توسط اعضاء این شعبه مورد رسیدگی و با پرداخت مبلغ مذکور توسط بدهکار و اعلام رضایت طلبکار این پرونده با صلح و سازش مختومه شد.

وی اظهار کرد: تلاش ها و کوشش های اعضاء شعبه 13 شورای حل اختلاف دزفول پس از 2 هفته به ثمر نشست و این سه پرونده مهم که با سرعت و دقت در این شعبه رسیدگی شدند با اعلام رضایت طرفین دعوا، منتهی به صلح و سازش گردید.

نظر خود را ثبت کنید

comment