رویدادی های صبری

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان خبر داد؛

بخششی دیگر در چند قدمی چوبه دار

٠٤ اسفند ١٣٩٧
بخششی دیگر در چند قدمی چوبه دار

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان گفت: با بزرگواری و گذشت اولیای دم، جوان 25 ساله در یک قدمی چوبه دار به زندگی دوباره بازگشت.

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، "احمد جعفری" گفت: زندانی حدود 5 سال پیش در زمانی که تنها 21 سال داشت در یک نزاع دسته جمعی و عدم کنترل خشم دوست خود را به قتل رساند.

وی افزود: دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، حکم به قصاص را صادر کرد و پس از تایید مقدمات اجرای حکم صادر شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده از سوی اعضای شورای حل اختلاف شعبه صلحی ویژه زندان گرگان پس از مشاهده آثار ندامت از سوی زندانی یاد شده و سعی و در جبران مافات، طی چندین مرحله دعوت از اولیای دم و معتمدین و ریش رسفیدان محلی، در نهایت در چند قدمی چوبه دار رضایت شکات حاصل شد و اولیای دم از حق قانونی و شرعی خود گذشتند و بدون قید و شرط رضایت خود را اعلام کردند.

وی افزود: این پرونده قتل، بیستمین محکوم به قصاص است که از ابتدای امسال تاکنون در شعبه ویژه صلحی شورای حل اختلاف زندان گرگان، اولیای دم با بخشش خود زندگی دوباره به او بخشیدند.

نظر خود را ثبت کنید

comment