م از
محکوم به

مبلغ مانده
/ /
تعداد کمک ها: 27 نفر
مبلغ جمع آوری شده: 2,380,820 تومان
مبلغ باقی مانده برای آزادی م 56819180 تومان
%4
مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید:
مبلغ مورد نظر را برای کمک وارد کنید:
تومان