ز از
محکوم به

مبلغ مانده
/ /
تعداد کمک ها: 59 نفر
مبلغ جمع آوری شده: 5,531,520 تومان
مبلغ باقی مانده برای آزادی ز 94468480 تومان
%5.5
مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید:
مبلغ مورد نظر را برای کمک وارد کنید:
تومان