مصطفی از شیروان
محکوم به دیه تصادف

مبلغ مانده
/ /
تعداد کمک ها: 44 نفر
مبلغ جمع آوری شده: 3,513,000 تومان
مبلغ باقی مانده برای آزادی مصطفی 0 تومان
%12.1
مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید:
مبلغ مورد نظر را برای کمک وارد کنید:
تومان