مطهره از تهران
محکوم به

مبلغ مانده
/ /
تعداد کمک ها: 30 نفر
مبلغ جمع آوری شده: 1,345,000 تومان
مبلغ باقی مانده برای آزادی مطهره 8655000 تومان
%13
مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید:
مبلغ مورد نظر را برای کمک وارد کنید:
تومان